สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
   
สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง

ความเป็นมาของสภาวิชาชีพ กิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) พ.ศ. 2554

             สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของเจ้าของสถานี ผู้รับใบอนุญาต ผู้มีอำนาจทำการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา บุคคล ผู้ประกอบ วิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่นผู้จัดรายการ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการวิทยุ นักแสดงนักร้องผู้ประกอบกิจการผู้ผลิตทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

             พร้อมทั้งลงนามในบันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพกิจการกระจายเสียง และ กิจการโทรทัศน์ เรื่อง การจัดตั้งสภาวิชาชีพ กิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง และให้จัด ทำธรรมนูญ เพื่อสถาปนาสภาวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการแพร่ภาพ และการกระจายเสียงขึ้น เพื่อทำหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อ ส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจน การให้ความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใต้ การปกครองในระบอบประชาธิปโดยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง

             ทั้งนี้เป็นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 ได้มีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งกลไกควบคุม กันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการ วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์และนอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ การกำกับ- การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 และ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ยัง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของ ผู้รับใบอนุญาติ ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกียว กับกิจการกระจายเสียง และ กิจการ โทรทัศน์ เพื่อ ทำหน้าที่ จัดทำมาตราฐาน ทาง จริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ และควบคุม การประกอบอาชีพหรือ วิชาชีพกันเองภายใต้ผู้ประกอบ วิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้น
Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)