สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) เข้าหารือกับ กสทช. เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม
   
  เมื่อวันจันทร์ที่  19 มีนาคม  สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
นำโดย  รศ.อรุณีประภา  หอมเศรษฐี ประธานคณะกรรมการ  และรองประธาน 2 ท่าน ได้แก่
พล.อ.ดร.ศรุต  นาควัชระ และ นายปรเมศร์  รัชไชยบุญ พร้อมด้วยคุณจำนรรค์  ศิริตัน ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอีก 8 ท่านได้แก่ นายสุระ เกนทะนะศิลป์,นายณัฐ  รองสวัสดิ์,นายสมมาตร สถิตย์เสถียร,
นายวัชระ  แวววุฒินันท์,ดร.อธิป  อัศวานันท์,นายสุรพล  พีรพงศ์พิพัฒน์, นางสาวปิยะรัตน์  บุญยะรัตเวช และ นางสาวจิตรลดา  เฮงยศมาก ได้เดินทางเข้าพบกับตัวแทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช. ได้แก่ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการฯ , คุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการฯ  และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  คณะกรรมการฯ  ณ อาคารหอประชุมของที่ทำการ กสทช. พหลโยธินซอย 8  เพื่อนำเสนอวิธีการทำงานของสภาวิชาชีพฯ โดยเฉพาะในส่วนของการ ดูแลปกครองตัวเอง หรือ self-regulator ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ  รวมทั้งได้หารือกรอบวิธีการทำงานร่วมกันระหว่าง กสทช. และสภาวิชาชีพฯ  เพื่อพัฒนาวงการสื่อ และเพื่อดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในแง่ผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเป็นการพบปะกันครั้งแรก จากนั้นจะได้จัดการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในรายละเอียดการทำงานต่อไป.


 
Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)