สภาวิชาชีพฯ ร่วมกับ กสทช.จัดสัมมนาจริยธรรมสื่อ
ระดมความเห็นคนในวิชาชีพโทรทัศน์วิทยุประกอบร่างจรรยาบรรณ
   
 

28 สิงหาคม 2555เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ประกอบวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุ และผู้แทนกลุ่มผู้บริโภค ในหัวข้อ “เปิดโลกทัศน์ เปิดใจ ไปกับ จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนไทย” เพื่อรวบรวมความคิดเห็น นำไปประกอบร่างจรรยาบรรณวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุต่อไป

            โดย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาครั้งนี้ว่า "ปัจจุบันการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง ทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รูปแบบในการนำเสนอ ช่องทางการรับชม การรับฟังที่หลากหลาย ฯลฯ อีกทั้งมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้มากมาย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สภาวิชาชีพฯจึงร่วมกับ กสทช. จัดการสัมมนาขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุ  และผู้แทนกลุ่มผู้บริโภค เพื่อนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปประกอบการจัดทำร่างจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการกำกับและดูแลกันเองต่อไป"

            ทั้งนี้ผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความคิดเห็น เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ได้แก่ นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน นายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการผู้จัดการ สายงาน แพลตฟอร์ม สเตรทจี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี และนางปฏิมา ตันติคมน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนกลุ่ม ผู้บริโภคที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในฐานะผู้แทนกลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัว และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกลุ่มคนพิการ และยังมีผู้ที่อยู่ในวิชาชีพโทรทัศน์วิทยุและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนามากมาย

โดยก่อนการสัมมนา รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม กรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช. ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “ความสำคัญจริยธรรมและจรรยาบรรรณสื่อมวลชนไทย”  ด้วย 
     

Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)