สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
     
 
   


สภาวิชาชีพฯ ยื่นหนังสือ คสช.

 
 

          สภาวิชาชีพฯ ยื่นหนังสือ คสช. ช่วยเคลียร์บทบาท กสทช. สภาวิชาชีพฯ เดินหน้ายื่นหนังสือต่อ คสช. ขอเคลียร์บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ชี้ที่ผ่านมา ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ในอาชีพของ สื่อ และไม่ส่งเสริมให้ สื่อ มีความก้าวหน้า แถมยังสกัดกั้นไม่ให้สื่อเติบโตเท่าที่ควร ระบุมี 3 เหตุการณ์ที่ กสทช. ไม่ให้ สภาวิชาชีพฯ เข้าร่วมพิจารณา โดยปล่อยให้รออยู่ข้างนอกห้องประชุม รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) หรือ สภาวิชาชีพฯ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 กันยายน 2557) ทางสภาวิชาชีพฯ ได้เข้ายื่นหนังสือให้กับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณาและทบทวนการใช้อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อให้ความชัดเจน และสภาวิชาชีพฯ จะได้ปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ดังเช่นที่สภาวิชาชีพฯ ได้รับอำนาจตามกฎหมาย ให้เป็นองค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพด้วยกันเอง ซึ่งที่ผ่านมา ทางสภาวิชาชีพฯ เห็นว่า ทาง กสทช. ยังคงสับสนในบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้ควบคุมและดูแลสื่อ การยื่นหนังสือในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นจากจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ที่ทาง กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ คือ บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ หรือ ช่อง 3 เข้าชี้แจงในกรณีรายการ ไทยแลนด์ ก็อต ทาเล้นท์ ซีซั่น 2 แต่กลับไม่ได้อนุญาตให้ทางสภาวิชาชีพฯ เข้าร่วมรับฟังด้วย หรือในกรณีของรายการ killer Karaoke ที่ไม่ได้เชิญทางสภาวิชาชีพฯ เข้าร่วมพิจารณา และเหตุการณ์สุดท้าย กรณีของละครเรื่อง “ผัวชั่วคราว” ของ บริษัท อาร์ เอส เทเลวิชั่น จำกัด ที่ถูกคณะอนุกรรมการด้านผังและรายการ เชิญเข้าชี้แจงถึงระดับความเหมาะสมของละคร ทาง สภาวิชาชีพฯ ก็ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ทาง สภาวิชาชีพฯ ได้ร่วมเดินทางไปด้วย แต่ถูกกันให้อยู่บริเวณหน้าห้องไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปข้างใน
         รศ.อรุณีประภา กล่าวต่อว่า จากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น ทำให้ สภาวิชาชีพฯ เห็นว่า กสทช. ไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจน และยังไม่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม ตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพฯ องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อควบคุมมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพ อันเป็นการรวมอำนาจของการกำกับดูแลทุกประเภทไว้ที่ กสท. อีกด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้กำกับดูแลกันเอง ในการควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อ สภาวิชาชีพฯ จึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่าน โปรดพิจารณากรอบอำนาจในการกำกับดูแลระหว่าง กสท. และองค์กรวิชาชีพ ดังเช่น สภาวิชาชีพฯ ให้มีความชัดเจน และมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด
         นอกจากนี้ หากมีการเชิญสมาชิกของสภาวิชาชีพฯ เข้าให้ข้อมูลหรือชี้แจงกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ขอโปรดให้สภาวิชาชีพฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลด้วย เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป โดยหากท่านพิจารณาแล้วเห็นควรประการใด ขอโปรดแจ้งให้สภาวิชาชีพฯ ได้ทราบแนวทางการดำเนินการในโอกาสแรกด้วย
         สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพ , ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง มาตรา 39 แห่งการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (“ กสท.”) ดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม…...”

 


Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)