สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
   
สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
 • บทบาทและหน้าที่ของสภาวิชาชีพฯ
   
  (1) ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตลอด จนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความรับ ผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพเพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของ สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


  (2) ส่งเสริมเสรีภาพ สนับสนุน และให้ความคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชนการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใต้การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


  (3) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


  (4) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสังกัดสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพและข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการประกอบ วิชาชีพ ตลอดจนข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติอื่น ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญนี้ หรือ ตามที่คณะกรรมการกำหนด


  (5) ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ตามความจำเป็น


  (6) เผยแพร่ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ข้อบังคับ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติอื่น ตลอดจน ประกาศ รายงานการประชุม งาน คำวินิจฉัย และคำสั่งของสภาวิชาชีพกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสาธารณะ


  (7) ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพแก่สมาชิก
Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)