สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
   
สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง

ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง
รศ.อรุณีประภา       หอมเศรษฐี นายกสมาคม
นางสาวจิตรลดา    เฮงยศมาก อุปนายก
นายชวรงค์            ลิมป์ปัทมปาณี อุปนายก
นายวัชระ               แวววุฒินันท์ อุปนายก
นางปิยะรัตน์          บุณยะรัตเวช กรรมการ
นางอังกูล              บุญดี กรรมการ
นางปฏิมา              ตันติคมน์   กรรมการ
นางสาวอรุโณชา   ภานุพันธุ์ กรรมการ
นายนุติ                  เขมะโยธิน กรรมการ
นางจำนรรค์           ศิริตัน กรรมการ
นายพลากร            สมสุวรรณ กรรมการ
นายสุบัณฑิต         สุวรรณนพ กรรมการ
นางสาวมรกต        ณ.เชียงใหม่ กรรมการ
นายวิบูลย์              สีรัตนขจร กรรมการ
นางภัทรภร            วรรณภิญโญ กรรมการ
นางชาลอต            โทณวณิก กรรมการ
นางเนตรชนก         วิภาตะศิลปิน กรรมการ
นายสมชาย             รังษีธานนท์ กรรมการ
นายองอาจ             สิงห์ลำพอง กรรมการ
นายสัมพันธ์            จารุมิลินท กรรมการ
นายชัยนันต์            สันติวาสะ กรรมการ
นายเขมทัตต์           พลเดช กรรมการ
นางนิมะ                   ราชิดี กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาวนิระชา         สืบสายอำไพ กรรมการและนายทะเบียน
นายณัฐ                    รองสวัสดิ์ กรรมการและปฏิคม
นายอธิป                  อัศวานนท์ กรรมการและประธานฝ่ายกฎหมาย
นายเสนห์                ห้องสุวรรณ์ กรรมการและฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
พลเอก ศรุต             นาควัชระ กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการและส่งเสริมจริยธรรม
นายสุรพล                พีรพงศ์พิพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวอรดา           วงศ์อำไพวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
 
Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)